al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

Voorbeeld onderzoeksbeschrijving

Kinderen met ADHD hebben te maken met aandachtsproblemen, impulsief reageren en lichamelijke onrust en dit leidt vaak tot moeilijkheden in de klas (Gathercole & Pickering, 2000). Kinderen met ADHD vertonen de meeste beperking in het executieve werkgeheugen (Martinussen et al. 2005). Executieve functies zijn cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor gedrag dat gericht is op het doel van een taak, om te plannen en om te bepalen hoe dit plannen en deze doelen op een efficiënte manier moeten worden bereikt (Guevara, Rizo, Ruiz-Díaz & Hernández-González, 2009). Beperkingen in het werkgeheugen uiten zich voornamelijk in problemen met het geheel overzien, overzicht houden en zich herinneren waar het mee bezig is (Martinussen et al. 2005). Deze moeilijkheden beïnvloeden de prestatie op een taak, zoals lezen en rekenen.

Lezen en rekenen worden beïnvloed door een verhoogde mate van hyperactiviteit van kinderen met ADHD. Een verhoogde mate van hyperactiviteit zorgt voor moeilijkheden in het vasthouden van de aandacht en een hoge mate van afleidbaarheid, waardoor het prestatieniveau afneemt. Dit is vooral bij taken die in herhaling vallen (Greenop & Kann, 2007).

Bekrachtiging

De vraag is of dit hyperactieve gedrag ook optreedt wanneer taken dit kenmerk niet hebben. Dus wanneer de aangeboden taken nieuw en meer afwisselend zijn. Wellicht zullen de aspecten ‘vernieuwing’ en ‘afwisseling’ van taken bekrachtigend werken bij kinderen met ADHD en om deze reden de uiteindelijke prestatie beïnvloeden. In deze studie zal deze gedachte nader worden uitgewerkt aan de hand van de ‘Optimal Stimulation Theory’. Het doel van de studie is te kijken of het toevoegen van bekrachtiging bij de uitvoering van taken de prestatie van kinderen met ADHD zal verbeteren. Daarbij zal er onderscheid gemaakt worden in het toevoegen van bekrachtiging tijdens de taak (intern) en het toevoegen van bekrachtiging na afloop van de taak (extern).

Interne bekrachtiging wordt in deze studie gezien als de toevoeging van game-elementen tijdens een taak. Hiervoor is gekozen omdat de taak een verscheidenheid aan zintuiglijke stimuli bevat. De bekrachtiging is intern omdat de steeds aanwezige verscheidenheid aan stimuli het aantrekkelijk maakt om de taak voort te zetten. Het gaat hierbij om het proces, omdat het kind zal blijven doorwerken. Externe bekrachtiging wordt daarentegen gezien als de toevoeging van een beloning na afloop van de taak. In deze studie is er gekozen voor feedback en een geldbedrag. Feedback wordt in dit onderzoek gezien als een controleconditie. Geld als beloning werkt ook bekrachtigend, maar kinderen zullen de taak uitvoeren voor de beloning die ze achteraf krijgen. De kans is daarom groter dat intrinsieke bekrachtiging meer motiveert, waardoor de aandacht langer gericht zal blijven op de taak.

Interne bekrachtiging: Optimal Stimulation Theory

De ‘Optimal Stimulation Theory’ stelt dat iedere persoon beschikt over een biologisch bepaald optimaal stimulatie niveau. Een optimale staat van stimulatie is nodig voor de hersenen om goed te kunnen functioneren (Zentall, 2005). Wanneer dat optimale niveau niet aanwezig is, treedt er bepaald gedrag op dat het best te omschrijven is als ‘stimulation-seeking activity’. ‘Stimulation-seeking activity’ kan gezien worden als een vorm van compensatiegedrag om het optimale niveau te kunnen bereiken. Volgens de theorie verkeren kinderen met ADHD in een staat van ‘underarousal’. De verhoogde hyperactiviteit van kinderen met ADHD zou een vorm van ‘stimulus-seeking activity’ zijn. Hyperactiviteit bij kinderen met ADHD treedt op in omgevingen waar weinig stimuli aanwezig zijn en wordt gezien als een functie voor het verhogen van zintuiglijke input. Wanneer interne bekrachtiging wordt toegevoegd aan een taak, kan dit gezien worden als het verhogen van de zintuiglijke input, door middel van de toegevoegde stimuli. Volgens de theorie zou het hyperactieve gedrag niet meer nodig zijn als ‘stimulus-seeking activity’. Externe bekrachtiging staat voor een beloning dat achteraf gegeven wordt. Deze bekrachtiging is niet relevant aan de taak en verhoogd daarmee ook niet de zintuiglijke input tijdens het uitvoeren van een taak.

Volgens Copeland & Wisniewski aangehaald in Zentall (2005) richten kinderen met ADHD meer dan normale kinderen de aandacht op omgevingen met kleur, geluid, beweging en waarin grote en intense elementen aanwezig zijn. Het is van belang dat deze stimuli aanwezig zijn tijdens en relevant zijn aan de taak en wanneer de taak niet complex is. Diverse onderzoeken toonden dit aan en laten zien dat het gedrag van kinderen met ADHD verbetert bij deelname aan taken met extra stimulatie, zoals visuele en auditieve stimulatie. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat hyperactief en impulsief gedrag normaliseerde en dat de concentratie en motoriek van deze kinderen verbeterde. (Zentall & Meijer, 1987; Imhof, 2004; Abikoff Szeibel & Koplewicz 1996).

De hierboven besproken onderzoeken hebben zich gericht op één vorm van zintuiglijke prikkeling. Andere studies gaan een stap verder en kijken naar de prestatie van kinderen met ADHD tijdens een taak waarin game-elementen zijn toegevoegd. Deze taken zijn rijk aan een verscheidenheid van stimuli. Kinderen met ADHD presteren beter op een gametaak dan op een minder aantrekkelijke taak, ook in vergelijking met normale kinderen (Carlson & Tamm, 2000). Daarnaast tonen Shaw & Lewis (2005) aan dat kinderen met ADHD beter presteren op computertaken dan op dezelfde taak op papier. Echter, op de computertaak waarbij geluiden en animaties aanwezig waren, verbeterde de prestatie niet meer dan op de computertaak zonder geluiden en animaties. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de aanwezige geluiden en animaties niet relevant aan de taak waren, maar eerder zorgden voor afleiding, waardoor de kinderen het doel van de taak niet meer voor ogen hadden.

Externe bekrachtiging

Er is veel onderzoek gedaan naar de prestatie van kinderen met ADHD, waarbij het toedienen van bekrachtiging na afloop van een taak invloed had op de prestatie. Luman, Oosterlaan & Sergeant (2005) beschreven deze onderzoeken van externe bekrachtiging. Daaruit bleek dat het toedienen van bekrachtiging, zoals geld of cadeaus, een positief effect had op de prestatie en motivatie van kinderen met en zonder ADHD.

In de review van Luman et al. (2005) werden verschillende executieve functies onderzocht, zoals inhibitie en werkgeheugen. Daarbij is er alleen gekeken naar het effect op prestatie bij bekrachtiging. Er is niet gekeken welke executieve functies in verband staan met het effect van bekrachtiging. Of het effect van bekrachtiging gerelateerd is aan één specifieke functie wordt daarom niet duidelijk.

Huidige studie

De ‘Optimal Stimulation Theory’ wordt getoetst door middel van de toevoeging van game-elementen in een taak. We verwachten hierbij dat het hyperactief gedrag van kinderen met ADHD zal afnemen door de verscheidenheid aan stimuli en tot verbeteringen in prestatie zal leiden.

Deze studie zal zich gaan richten op één specifieke executieve functie. Omdat schooltaken afhankelijk zijn van het werkgeheugen is ervoor gekozen om in dit onderzoek te kijken naar de prestatie met betrekking tot deze executieve functie.

Check ook Hoofdvraag en hypothesen voor hoofdvraag en hypothesen voorbeelden.

Hoe kunnen wij jou verder helpen met je onderzoeksbeschrijving?

Kom je er niet uit aan de hand van de voorbeelden? Trek dan aan de bel! Want wanneer je geen goede structuur hebt, zal je hier de rest van het traject last van hebben. Wij helpen dit voorkomen! Lees meer over persoonlijke begeleiding. Heb je al een deel van je scriptie geschreven en wil je graag feedback? Check dan onze feedback mogelijkheden! Je kan natuurlijk ook eerst kijken wat de ervaringen zijn van eerdere studenten die door ons zijn geholpen bij het afstuderen. Lees hier de reviews! Of Lees hier meer over de fases in de scriptiebegeleiding of onze werkwijze.

 

 

Vragen over onze begeleiding of heb je nu hulp nodig?

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt