al meer dan 7 jaar

de beste afstudeerbegeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage!

3 Onderzoeksmethode

Dit onderzoek naar de invloed van Road2Reality betreft een causaal onderzoek (Malhotra & Birks, 2002). Getracht zal worden valide causale verbanden aan te tonen. Het betreft hier een kwantitatief onderzoek. Om uitspraken over causaliteit te kunnen doen dient men met drie zaken rekening te houden. Ten eerste dient de verandering van de onafhankelijke variabele voor de afhankelijke variabele plaats te hebben. Ten tweede dienen variantieverschillen per afzonderlijke variabele duidbaar te zijn. Ten derde dient de invloed van andere variabelen te kunnen worden uitgesloten (Malhotra et al., 2000).

3.1 Onderzoekspopulatie en experimenteel ontwerp

Door het COS is een onderzoeksgroep opgesteld van mensen die aan het onderzoek mee wilden werken. Deze zijn via advertenties en reclamespotjes op Omroep Brabant in contact gekomen met het onderzoek. Daarnaast is gebruik gemaakt van een persoonlijke mailinglijst. Het uiteindelijke aantal respondenten van de eerste meting bedroeg 104, bij de nameting waren dat er 53. Er wordt dus gebruik gemaakt van ‘convenience sampling’ (Malhotra et al., 2000). Daar er geen randomisatie en ‘probability sampling’ heeft plaatsgevonden dient er voorzichtig met de resultaten te worden omgesprongen. Bij de eerste meting hebben de respondenten aangegeven of zij van plan waren het televisieprogramma Road2Reality te gaan bekijken en bij de tweede meting hoeveel afleveringen zij daadwerkelijk hebben bekeken. Op basis van deze informatie zijn zij ingedeeld aan de conditie wel of niet bekijken van Road2Reality.

3.2 Procedure en onafhankelijke variabele

De onafhankelijke variabele van dit onderzoek is het televisieprogramma Road2Reality (stimulus). Dit televisieprogramma werd vanaf begin december tot begin maart op Omroep Brabant uitgezonden. Vóór Road2Reality is uitgezonden hebben de respondenten de eerste vragenlijst ingevuld. Nadat de uitzendingen afgelopen waren is de tweede vragenlijst ingevuld. Door deze met elkaar te vergelijken kan worden vastgesteld of het bekijken van Road2Reality een invloed heeft gehad op de respondenten.

3.3 Afhankelijke variabelen

3.3.1 Kennis en betrokkenheid

Op basis van de beschreven literatuur is een vragenlijst samengesteld om de variabelen kennis en betrokkenheid te meten. De afhankelijke variabelen zijn voornamelijk met een 7 punt Likertschaal gemeten. Respondenten hebben op een schaal van 1 tot en met 7 bijvoorbeeld aangegeven hoe betrok- ken ze waren met ontwikkelingswerk (waarbij 1 helemaal niet, en 7 helemaal wel).

3.3.2 Theory of planned behavior

De voorbeeldvragenlijst voor de TPB op de website van Ajzen (http://www.people.umass.edu/aizen/) is gebruikt om items te formuleren om de variabelen van de TPB te meten. De items zijn aangepast om de onderzoeksvragen aangaande ontwikkelingswerk te beantwoorden. Wederom is er gebruik gemaakt van een 7 punt Likertschaal. Ter controle worden de variabelen leeftijd, inkomen en geslacht meegenomen.

3.4 Dataverzameling en data-entry

Data zijn verzameld middels vragenlijsten (met SurveySwap.nl) . Na het uitvoeren van enkele pilotvragenlijsten (en de benodigde aanpassingen) is via e-mail de onderzoeksgroep van het COS en de persoonlijke mailingslijst verzocht aan een internetvragenlijst mee te werken. De vragenlijst bestond over het algemeen uit gestructureerde (gesloten)  antwoordcategorieën. Afgeronde vragenlijsten zijn direct opgeslagen in een database (Excel) welke gemakkelijk aan het data analyseprogramma SPSS konden worden gekoppeld. Deze methode met internetvragenlijsten is sneller en minder arbeidsintensief. Bovendien wordt de kans op menselijke fouten bij het invoerproces vermeden. De internetvragenlijst wordt door velen dan ook gezien als surveymethode van de toekomst (Cole, 2005).

3.5 Analyse plan

De verschillende items die samen één van de factoren van de TPB meten zijn samengenomen. Op deze manier ontstonden er nieuwe variabelen waarmee in de verdere analyse gerekend kon worden. Met behulp van een multipele regressie analyse is gekeken welke van de drie determinanten (de attitude van mensen met betrekking tot doen of doneren aan ontwikkelingswerk, de waargenomen subjectieve norm van mensen met betrekking tot doen of doneren aan ontwikkelingswerk en de waargenomen controle over gedrag van mensen met betrekking tot doen of doneren aan ontwikkelingswerk (als gevolg van het bekijken van Road2Reality) de gedragsintentie van het doen of doneren aan ontwikkelingswerk voorspelden. Met een regressieanalyse wordt gekeken wat de invloed van de intentie om aan ontwikkelingswerk te doen of doneren is op het daadwerkelijke gedrag met betrekking tot het doen of doneren aan ontwikkelingswerk. Met behulp van t-toetsen is bepaald of dat het bekijken van Road2Reality een invloed heeft gehad op de kennis, betrokkenheid en de determinanten van de TPB.

Kom je zelf niet uit? Vul dan ons contactformulier in en krijg persoonlijke begeleiding!

Vul vrijblijvend in. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen 🙂 We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon en/of mail om opties te bespreken!
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt