Voorbeeld discussie en aanbevelingen voor je scriptie aan het zoeken?

Ben jij op zoek naar een voorbeeld van de discussie en aanbevelingen voor jouw scriptie? Daar willen we jou natuurlijk bij helpen! Hieronder vind je een voorbeeld van discussie en aanbevelingen. Dit voorbeeld dient als een leidraad voor jouw eigen discussie en aanbevelingen. Let hierbij op de volledigheid van de discussie en aanbevelingen. Benieuwd naar voorbeelden van andere scriptie onderdelen? Check ze hier!

Kan jij wel wat hulp gebruiken bij de discussie en aanbevelingen van je scriptie? Lees dan hier over de online spoedbegeleiding en hoe we je daarbij kunnen helpen!

Zou je graag eens met één van onze professionele begeleiders willen zitten om kritisch te kijken naar de kwaliteit van jouw aanbevelingen en/of scriptie als geheel? Check deze pagina dan eens! Daarnaast bieden wij ook een nakijkservice aan, klik hier voor meer informatie.

Voor iedere scriptie zijn de discussie en aanbevelingen natuurlijk anders, maar het komt neer op het onderstaande voorbeeld. Let er bij dit voorbeeld vooral op dat het de theorie en resultaten samen pakt en daar kritisch naar bent. Kijk ook naar de opbouw van de  discussie en aanbevelingen en vraag jezelf af waarom het wel of niet kracht aan het onderzoek geeft. Wat zou jij anders doen en waarom? Is het interessant? Wat valt jou op aan de beargumentering? En aan de structuur van deze beargumentering? Aan de hand van deze vragen kun je het huidige voorbeeld kritischer benaderen waardoor je ook kritischer gaat kijken naar jouw eigen  discussie en aanbevelingen!

De  discussie en aanbevelingen van je scriptie komen na je conclusie. Kijk eens op de voorbeeld pagina voor het gehele plaatje!

Discussie en aanbevelingen

Naar aanleiding van het televisieprogramma Road2Reality is dit onderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in het effect van Road2Reality op de kennis, betrokkenheid, attitude en het gedrag van de kijkers met betrekking tot ontwikkelingswerk. De “Theory of planned behavior” (Ajzen, 2005) is in dit onderzoek als theoretisch model gebruikt om de effecten van het televisieprogramma te toetsen aangaande ontwikkelingswerk. Algemeen valt op dat de respondenten Road2Reality positief evalueren. Respondenten vinden het televisieprogramma leuk, interessant, aansprekend en informatief. De algemene tendens van de resultaten is dan ook positief. Respondenten hebben na het bekijken van Road2Reality significant meer kennis over de millenniumdoelen en hebben een significant hogere waargenomen subjectieve norm. Voor betrokkenheid bij ontwikkelingswerk is een marginale significante stijging zichtbaar. Voor de overige variabelen in het onderzoek, kennis, attitude, waargenomen gedragscontrole en intentie is geen significant verschil gevonden, toch is er bij elk van deze variabelen een positieve trend zichtbaar. Dat niet voor alle variabelen een significante stijging is gevonden wil echter absoluut niet zeggen dat het televisieprogramma niet effectief is geweest. Haug (2004) stelt namelijk dat het erg lastig is om een verandering in de onderliggende factoren van het gedrag vast te stellen. Zonder dat er veranderingen in onderliggende factoren optreden kunnen er zich echter wel veranderingen in het concrete gedrag voordoen.

Het TPB model, dat gekozen is om de gedragsintentie te verklaren, blijkt de juiste keuze te zijn geweest. De determinanten van de TPB blijken significante voorspellers te zijn van de intentie om aan ontwikkelingswerk te doen of te doneren. Voordat de respondenten Road2Reality hebben bekeken, voorspellen attitude en waargenomen subjectieve norm 59% van de variatie van de gedragsintentie (gedragscontrole heeft geen significant effect). Na het bekijken van Road2Reality wordt zelfs 68% van de variantie in gedragsintentie verklaard door attitude, waargenomen subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole. Uit de analyse komt ook naar voren dat attitude de belangrijkste voorspeller is voor de gedragsintentie gevolgd door waargenomen gedragscontrole en waargenomen subjectieve norm. Voor na het bekijken van Road2Reality kan 74% van de variantie van gedragsintentie verklaard worden door ook betrokkenheid toe te voegen aan het model. Hieruit blijkt dat de TPB een zeer geschikt model is om de intentie om aan ontwikkelingswerk te doen of te doneren, te verklaren.

Dit onderzoek zegt iets over de lange termijn effecten van Road2Reality op de variabelen en niet over de korte termijn effecten net na de uitzending. De variabelen zijn bij dit onderzoek gemeten middels vragenlijsten. Deze zijn voor de eerste uitzending van Road2Reality en in de week na de laatste uitzending verspreid. De meting heeft dus niet direct na een uitzending van Road2Reality plaatsgevonden. Doordat er een tijdsperiode zit tussen het bekijken van Road2Reality en het meten van de variabelen kan worden aangenomen dat de gevonden resultaten iets zeggen over de verandering op de lange termijn van de variabelen. Het zou dus tevens zo kunnen zijn dat de resultaten anders waren geweest als er direct na het bekijken was gemeten.

5.2 Kanttekeningen en kritische reflectie

Met betrekking tot kennis kan niet worden vastgesteld dat respondenten na het bekijken van Road2Reality beter op de hoogte zijn van wat er aan ontwikkelingswerk wordt gedaan. Dit zou kunnen komen doordat er in de media de afgelopen tijd veel aandacht is besteed aan ontwikkelingswerk. Respondenten zouden daarom al dusdanig de mogelijkheid hebben gehad om informatie tot zich te nemen van wat er aan ontwikkelingswerk wordt gedaan, dat Road2Reality daar geen bijdrage aan heeft kunnen leveren. Ook is Road2Reality geen televisieprogramma met een educatieve insteek en heeft er dus geen directe manipulatie van de kennis plaatsgevonden. Jongeren hebben hun visie over ontwikkelingswerk en de problematiek in een ontwikkelingsland gegeven. Zij hadden niet de (specifieke) opdracht om de kennis van de kijkers te vergroten. Aangezien de respondenten wel aangeven meer kennis te hebben over de millenniumdoelen kan worden geconcludeerd dat Road2Reality een bijdrage heeft geleverd aan de algemene kennis over ontwikkelingswerk.

Op basis van deze resultaten kan niet worden geconcludeerd dat de respondenten meer betrokken zijn bij ontwikkelingswerk na het bekijken van Road2Reality. Er is echter wel een trend in de goede richting te zien. Dat het resultaat niet significant is zou kunnen komen door het relatief kleine aantal respondenten. Wederom betreft het geen directe manipulatie van betrokkenheid. Ook zijn respondenten, voor ze Road2Reality hebben gezien, al veelvuldig in aanraking geweest met televisieprogramma’s die iets te maken hebben met ontwikkelingswerk of op een andere manier in aanraking geweest met ontwikkelingswerk. Het zou dus kunnen zijn dat de betrokkenheid van de respondenten al voor een groot gedeelte gevormd was, voordat ze Road2Reality hebben bekeken. Dit zou vooral kunnen gelden voor de onderzoeks-groep die voorzien was vanuit het COS. Deze mensen hebben zich vrijwillig opgegeven. Het zou kunnen zijn dat deze mensen wilden meewerken aan het onderzoek, omdat ze betrokken waren bij ontwikkelingswerk. In dat geval zou er sprake zijn van een selectiebias omdat mensen die erg betrokken waren bij het onderwerp ontwikkelingswerk zichzelf hebben geselecteerd voor het onderzoek. Hierdoor zou de verandering in betrokkenheid als gevolg van Road2Reality relatief klein uit kunnen vallen, terwijl in werkelijkheid het effect wellicht groter is.

Uit de resultaten is niet naar voren gekomen dat respondenten, na het bekijken van Road2Reality, een positievere attitude of een hogere waargenomen gedragscontrole hebben dan daarvoor. Dit zou kunnen komen doordat zowel attitude als waargenomen gedragscontrole voor Road2Reality al op relatief hoog niveau zaten. Er zou dus sprake kunnen zijn van een plafond effect. Bestudering van de gemiddelden laat inderdaad zien dat het plafond effect een plausibele verklaring zou kunnen zijn, aangezien de respondenten aangaven een behoorlijk positieve attitude en sterk gevoel van gedragscontrole te hebben (beide gemiddelden lagen aanzienlijk hoger dan het middenpunt van de schaal). Tevens zou het kunnen zijn dat de attitude en gedragscontrole voor het bekijken van Road2Reality al gevormd waren. Volgens Bassili (1996), Petty en Krosnick (1996) zijn sterke attitudes resistent tegen veranderingen. In dat geval zouden eventuele veranderingen minimaal kunnen zijn. Deze bevindingen komen overeen met Stead et al. (2004). Zij vonden in hun onderzoek geen grote veranderingen in attitude, waargenomen subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole. Ook hier geldt dat er sprake zou kunnen zijn van een selectie bias. Voor de waargenomen subjectieve norm is echter wel een significante stijging gevonden. In tegenstelling tot attitude en waargenomen gedragscontrole liggen de scores bij waargenomen subjectieve norm voor het bekijken van Road2Reality minder hoog waardoor deze eerder een stijging zou kunnen laten zien. Een andere reden dat er wel een significant effect voor norm is gevonden, is dat media hier een directe invloed op zou kunnen hebben. In een onderzoek van Chan (1998) naar de invloed van (massa)media op milieubewust gedrag wordt hiermee overeenkomstig beweerd dat deze media vooral gebruikt worden door mensen als een informatiebron voor de sociale norm.

Implicaties voor vervolgonderzoek en aanbevelingen

Zoals reeds eerder is gesteld, is het lastig om een verandering in de onderliggende factoren van gedrag vast te stellen (Haug, 2004). Het is daarom aan te raden gebruik te maken van een substantieel grotere steekproef, aangezien de eventuele effecten relatief klein kullen zijn. Om ook de selectiebias tegen te gaan zou deze steekproef uit een willekeurige populatie moeten worden getrokken. Tevens zou er gekeken moeten worden naar de korte termijn effecten van Road2Reality, bijvoorbeeld tijdens of net na de uitzending. Toekomstig onderzoek zou zich ook kunnen richten op concreet gedrag, en hoe mensen hun intentie omzetten in concreet gedrag om aan ontwikkelingswerk bij te dragen. Hierbij zou Road2Reality ook een grote rol kunnen spelen door als link te fungeren tussen intentie en gedrag, bijvoorbeeld door mensen expliciet de mogelijkheid te geven een bijdrage te leveren aan de thema’s in en tijdens de uitzending. In één van de uitzendingen was bijvoorbeeld een koffiemolen, die de lokale bevolking gebruikt voor de koffieproductie, kapot gegaan. Door de kijkers de mogelijkheid te geven, d.m.v. een sms, een bijdrage te leveren aan het aanschaffen van een nieuwe koffiemolen voor het dorp, wordt de kijkers de mogelijkheid geboden om de eventuele intentie van dat moment om te zetten in concreet gedrag. Op praktisch gebied zou dan gekeken kunnen worden op welke manier de intentie van mensen om aan ontwikkelingswerk bij te dragen het beste omgezet kan worden in concreet gedrag.

Mensen komen heden ten dage op veel verschillende manieren in aanraking met ontwikkelingswerk. Road2Reality heeft op een andere manier een beeld van ontwikkelingswerk gegeven door jongeren op hun eigen manier, hun visie over ontwikkelingswerk in een land te geven. Respondenten evalueren Road2Reality positief en ook al zijn niet alle gevonden verschillen significant, de algemene tendens in het onderzoek is dat mensen positiever ten opzichte van ontwikkelingswerk staan dan voor het bekijken van Road2Reality. Of Road2Reality op het uiteindelijke gedrag invloed heeft gehad valt op basis van dit onderzoek niet te zeggen, aangezien direct gedrag niet gemeten is. Dit onderzoek heeft zich echter wel op de voorspellers van gericht. De resultaten laten zien dat kijkers van het televisieprogramma Road2Reality hoog scoren op deze voorspellers. Dit geeft aan dat de grondstenen die nodig zijn voor het gedrag om aan ontwikkelingswerk te doen of te doneren wel aanwezig zijn. Het kan zijn dat Road2Reality via deze grondstenen toch een invloed zou kunnen hebben op het concrete gedrag, doordat mensen eerder de stap zullen maken van intentie naar concreet gedrag, simpelweg omdat ontwikkelingswerk meer is gaan leven na het bekijken van Road2Reality. Ook door te laten zien dat een (persoonlijke) bijdrage aan ontwikkelingswerk gewaardeerd wordt, zullen mensen gemotiveerd kunnen worden en blijven, om aan ontwikkelingswerk bij te dragen. Zolang er nog niet aan alle millenniumdoelen voldaan is, zal er behoefte zijn aan televisieprogramma’s zoals Road2Reality om mensen bewust te maken van het belang van ontwikkelingswerk.

Over het opstellen van discussie en aanbevelingen is een hoop te vertellen, en er zijn een aantal punten waar je op dient te letten. Lees hier meer over de conclusie

Kijk of jij met je huidige kennis en dit voorbeeld in staat bent om discussie en aanbevelingen op te stellen. Ben jij er nog niet toe in staat om deze te schrijven, dan kun je altijd met ons contact opnemen!

Kom je er niet uit met enkel dit voorbeeld van discussie, heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er écht verstand van heeft? Dan staat er bij Afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hier direct mee te helpen. Wij hebben een begeleider voor je die bij je past en met wie jij één op één aan de slag kunt gaan. Deze persoon kan ervoor zorgen dat jij snapt wat je aan het doen bent zodat jij flinke stappen vooruit kunt zetten bij het schrijven van je scriptie.

We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent geheel in controle over je eigen proces omdat jij bepaalt waar, wanneer, hoe lang en met welke begeleider je afspreekt. Daarnaast werken we met een “niet goed geld terug” beleid; dit houdt in dat je er gedurende de eerste 20 minuten voor kunt kiezen om kosteloos te stoppen met de begeleiding.

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om hulp te vragen bij het schrijven van je scriptie; wij hebben het maken van een afspraak daarom zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak!

Zet dus snel de volgende grote stap richting jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Wat kan je verwachten van de scriptiebegeleider

Onze methode in één minuut

(meer zelfs) zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding
Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap 🙂

  • Vertel ons waar je tegenaan loopt in je scriptie en wij laten je weten wat wij daaraan kunnen doen!