Voorbeeld: Onderzoeksmethode

Hoe schrijf je je onderzoeksmethode?

Voorbeeld onderzoeksmethode voor je scriptie aan het zoeken?

Ben jij op zoek naar een voorbeeld voor jouw onderzoeksmethode? Daar willen we jou natuurlijk bij helpen! Hieronder is een voorbeeld van een onderzoeksmethode zichtbaar. Deze gaat over ‘het televisieprogramma Road2Reality’. Dit voorbeeld dient als een leidraad voor jouw eigen onderzoeksmethode van je scriptie. Let hierbij vooral op de verschillende kopjes die te onderscheiden zijn om de noodzakelijke en (hier ook veel contextueel) belangrijke punten aan te kaarten van een onderzoeksmethode.

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met de onderzoeksmethode van je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van de onderzoeksmethode!

Waar moet je op letten bij een voorbeeld van een onderzoeksmethode van je scriptie?

Elke onderzoeksmethode is natuurlijk anders, maar het komt neer op het onderstaande voorbeeld. Let bij dit voorbeeld vooral op de concrete aanpak en structuur die is gebruikt. Kijk ook naar de opbouw van de onderzoeksmethode en vraag jezelf af waarom het wel of niet pakt. Wat zou jij anders doen en waarom? Is het interessant? Is het goed te begrijpen? Wat valt jou op aan de beargumentering? En aan de structuur van deze beargumentering?

Voorbeeld onderzoeksmethode

3. Onderzoeksmethode

Dit onderzoek naar de invloed van Road2Reality betreft een causaal onderzoek (Malhotra & Birks, 2002). Getracht zal worden valide causale verbanden aan te tonen. Het betreft hier een kwantitatief onderzoek. Om uitspraken over causaliteit te kunnen doen dient men met drie zaken rekening te houden. Ten eerste dient de verandering van de onafhankelijke variabele voor de afhankelijke variabele plaats te hebben. Ten tweede dienen variantieverschillen per afzonderlijke variabele duidbaar te zijn. Ten derde dient de invloed van andere variabelen te kunnen worden uitgesloten (Malhotra et al., 2000).

3.1 Onderzoekspopulatie en experimenteel ontwerp

Door het COS is een onderzoeksgroep opgesteld van mensen die aan het onderzoek mee wilden werken. Deze zijn via advertenties en reclamespotjes op Omroep Brabant in contact gekomen met het onderzoek. Daarnaast is gebruik gemaakt van een persoonlijke mailinglijst. Het uiteindelijke aantal respondenten van de eerste meting bedroeg 104, bij de nameting waren dat er 53. Er wordt dus gebruik gemaakt van ‘convenience sampling’ (Malhotra et al., 2000). Daar er geen randomisatie en ‘probability sampling’ heeft plaatsgevonden dient er voorzichtig met de resultaten te worden omgesprongen. Bij de eerste meting hebben de respondenten aangegeven of zij van plan waren het televisieprogramma Road2Reality te gaan bekijken en bij de tweede meting hoeveel afleveringen zij daadwerkelijk hebben bekeken. Op basis van deze informatie zijn zij ingedeeld aan de conditie wel of niet bekijken van Road2Reality.

3.2 Procedure en onafhankelijke variabele

De onafhankelijke variabele van dit onderzoek is het televisieprogramma Road2Reality (stimulus). Dit televisieprogramma werd vanaf begin december tot begin maart op Omroep Brabant uitgezonden. Vóór Road2Reality is uitgezonden hebben de respondenten de eerste vragenlijst ingevuld. Nadat de uitzendingen afgelopen waren is de tweede vragenlijst ingevuld. Door deze met elkaar te vergelijken kan worden vastgesteld of het bekijken van Road2Reality een invloed heeft gehad op de respondenten.

3.3 Afhankelijke variabelen

3.3.1 Kennis en betrokkenheid

Op basis van de beschreven literatuur is een vragenlijst samengesteld om de variabelen kennis en betrokkenheid te meten. De afhankelijke variabelen zijn voornamelijk met een 7 punt Likertschaal gemeten. Respondenten hebben op een schaal van 1 tot en met 7 bijvoorbeeld aangegeven hoe betrok- ken ze waren met ontwikkelingswerk (waarbij 1 helemaal niet, en 7 helemaal wel).

3.3.2 Theory of planned behavior

De voorbeeldvragenlijst voor de TPB op de website van Ajzen (http://www.people.umass.edu/aizen/) is gebruikt om items te formuleren om de variabelen van de TPB te meten. De items zijn aangepast om de onderzoeksvragen aangaande ontwikkelingswerk te beantwoorden. Wederom is er gebruik gemaakt van een 7 punt Likertschaal. Ter controle worden de variabelen leeftijd, inkomen en geslacht meegenomen.

3.4 Dataverzameling en data-entry

Data zijn verzameld middels vragenlijsten (met SurveySwap.nl) . Na het uitvoeren van enkele pilotvragenlijsten (en de benodigde aanpassingen) is via e-mail de onderzoeksgroep van het COS en de persoonlijke mailingslijst verzocht aan een internetvragenlijst mee te werken. De vragenlijst bestond over het algemeen uit gestructureerde (gesloten) antwoordcategorieën. Afgeronde vragenlijsten zijn direct opgeslagen in een database (Excel) welke gemakkelijk aan het data analyseprogramma SPSS konden worden gekoppeld. Deze methode met internetvragenlijsten is sneller en minder arbeidsintensief. Bovendien wordt de kans op menselijke fouten bij het invoerproces vermeden. De internetvragenlijst wordt door velen dan ook gezien als surveymethode van de toekomst (Cole, 2005).

3.5 Analyse plan

De verschillende items die samen één van de factoren van de TPB meten zijn samengenomen. Op deze manier ontstonden er nieuwe variabelen waarmee in de verdere analyse gerekend kon worden. Met behulp van een multipele regressie analyse is gekeken welke van de drie determinanten (de attitude van mensen met betrekking tot doen of doneren aan ontwikkelingswerk, de waargenomen subjectieve norm van mensen met betrekking tot doen of doneren aan ontwikkelingswerk en de waargenomen controle over gedrag van mensen met betrekking tot doen of doneren aan ontwikkelingswerk (als gevolg van het bekijken van Road2Reality) de gedragsintentie van het doen of doneren aan ontwikkelingswerk voorspelden. Met een regressieanalyse wordt gekeken wat de invloed van de intentie om aan ontwikkelingswerk te doen of doneren is op het daadwerkelijke gedrag met betrekking tot het doen of doneren aan ontwikkelingswerk. Met behulp van t-toetsen is bepaald of dat het bekijken van Road2Reality een invloed heeft gehad op de kennis, betrokkenheid en de determinanten van de TPB.

Waar vind ik meer informatie over de onderzoeksmethode van een scriptie?

Over het opstellen van een onderzoeksmethode is een hoop te vertellen, en er zijn een aantal punten waar je op dient te letten. Kijk daarom na het voorbeeld hier voor een uitgebreide uitleg te krijgen over hoe een onderzoeksmethode volgens de richtlijnen in elkaar steekt.

Hoe moet je na het voorbeeld verder met je eigen onderzoeksmethode?

Kijk of jij met je huidige kennis over het onderzoek in staat bent om een onderzoeksmethode te vormen. Een voorbeeld geeft vooral duidelijkheid over vorm en structuur, dingen die erg belangrijk zijn in het maken van een onderzoek aan een instituut. Hier zijn namelijk een aantal standaard verplichte richtlijnen voor (naast de individuele en persoonlijke preferenties). Ben jij er nog niet toe in staat om deze te vormen, kun je altijd met ons contact opnemen.

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met de onderzoeksmethode van je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van de onderzoeksmethode!

Maudy Verplancke

Geschreven door:

Maudy Verplancke
Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Klik hier
Waar loop jij vast met je scriptie? Klik hier

Zet de volgende stap in jouw scriptie

Zet de volgende stap in je scriptie!

Kom je er niet uit of zit je gewoon vast? Wij helpen je weer vooruit!
Stop met twijfelen, zet die volgende stap door het formulier in te vullen!

Hoe kan Afstudeerbegeleider jou verder helpen?

Kom je er niet uit met enkel het voorbeeld over de onderzoeksmethode, heb je vragen of wil je er met iemand over sparren die er verstand van heeft? Dan staat er bij afstudeerbegeleider een team voor jou klaar om je hiermee te helpen.

Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag gaat. We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent in controle over je eigen proces doordat jij bepaalt wanneer je afspreekt met je begeleider. Daarnaast werken we met niet goed geld terug beleid!

Natuurlijk is de eerste stap om hulp te vragen voor je scriptie lastig terwijl je ook al veel aan je hoofd hebt met je scriptie. Daarom hebben we het maken van een afspraak makkelijk gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond bereikbaar via whatsapp of 020 - 752 2702

Maak de volgende stap naar jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!WhatsApp met ons!

Heb jij een vraag over de begeleiding? Stuur ons dan een WhatsApp bericht!


06-52044280
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

  • Amsterdam
  • Maassluistraat 2
  • 1062 GD Amsterdam
  • Den Haag
  • Johanna Westerdijkplein 75
  • 2521 EN Den Haag
  • Utrecht
  • Arthur van Schendelstraat 650
  • 3511 MJ Utrecht