Voorbeeld onderzoeksmethode voor je scriptie aan het zoeken?

Ben jij op zoek naar een voorbeeld voor jouw onderzoeksmethode? Daar willen we jou natuurlijk bij helpen! Hieronder is een voorbeeld van een onderzoeksmethode zichtbaar. Deze gaat over ‘het televisieprogramma Road2Reality’. Dit voorbeeld dient als een leidraad voor jouw eigen onderzoeksmethode van je scriptie. Let hierbij vooral op de verschillende kopjes die te onderscheiden zijn om de noodzakelijke en (hier ook veel contextueel) belangrijke punten aan te kaarten van een onderzoeksmethode.

Lees hier waar we jou bij kunnen helpen of hoe we je begeleiden met de onderzoeksmethode van je scriptie. Aan de hand van persoonlijke begeleiding helpt Afstudeerbegeleider je met het opstellen van de onderzoeksmethode!

Elke onderzoeksmethode is natuurlijk anders, maar het komt neer op het onderstaande voorbeeld. Let bij dit voorbeeld vooral op de concrete aanpak en structuur die is gebruikt. Kijk ook naar de opbouw van de onderzoeksmethode en vraag jezelf af waarom het wel of niet pakt. Wat zou jij anders doen en waarom? Is het interessant? Is het goed te begrijpen? Wat valt jou op aan de beargumentering? En aan de structuur van deze beargumentering?

Meer weten? Check dan onze:

3. Onderzoeksmethode

Dit onderzoek naar de invloed van Road2Reality betreft een causaal onderzoek (Malhotra & Birks, 2002). Getracht zal worden valide causale verbanden aan te tonen. Het betreft hier een kwantitatief onderzoek. Om uitspraken over causaliteit te kunnen doen dient men met drie zaken rekening te houden. Ten eerste dient de verandering van de onafhankelijke variabele voor de afhankelijke variabele plaats te hebben. Ten tweede dienen variantieverschillen per afzonderlijke variabele duidbaar te zijn. Ten derde dient de invloed van andere variabelen te kunnen worden uitgesloten (Malhotra et al., 2000).

3.1 Onderzoekspopulatie en experimenteel ontwerp

Door het COS is een onderzoeksgroep opgesteld van mensen die aan het onderzoek mee wilden werken. Deze zijn via advertenties en reclamespotjes op Omroep Brabant in contact gekomen met het onderzoek. Daarnaast is gebruik gemaakt van een persoonlijke mailinglijst. Het uiteindelijke aantal respondenten van de eerste meting bedroeg 104, bij de nameting waren dat er 53. Er wordt dus gebruik gemaakt van ‘convenience sampling’ (Malhotra et al., 2000). Daar er geen randomisatie en ‘probability sampling’ heeft plaatsgevonden dient er voorzichtig met de resultaten te worden omgesprongen. Bij de eerste meting hebben de respondenten aangegeven of zij van plan waren het televisieprogramma Road2Reality te gaan bekijken en bij de tweede meting hoeveel afleveringen zij daadwerkelijk hebben bekeken. Op basis van deze informatie zijn zij ingedeeld aan de conditie wel of niet bekijken van Road2Reality.

3.2 Procedure en onafhankelijke variabele

De onafhankelijke variabele van dit onderzoek is het televisieprogramma Road2Reality (stimulus). Dit televisieprogramma werd vanaf begin december tot begin maart op Omroep Brabant uitgezonden. Vóór Road2Reality is uitgezonden hebben de respondenten de eerste vragenlijst ingevuld. Nadat de uitzendingen afgelopen waren is de tweede vragenlijst ingevuld. Door deze met elkaar te vergelijken kan worden vastgesteld of het bekijken van Road2Reality een invloed heeft gehad op de respondenten.

3.3 Afhankelijke variabelen

3.3.1 Kennis en betrokkenheid

Op basis van de beschreven literatuur is een vragenlijst samengesteld om de variabelen kennis en betrokkenheid te meten. De afhankelijke variabelen zijn voornamelijk met een 7 punt Likertschaal gemeten. Respondenten hebben op een schaal van 1 tot en met 7 bijvoorbeeld aangegeven hoe betrok- ken ze waren met ontwikkelingswerk (waarbij 1 helemaal niet, en 7 helemaal wel).

3.3.2 Theory of planned behavior

De voorbeeldvragenlijst voor de TPB op de website van Ajzen (http://www.people.umass.edu/aizen/) is gebruikt om items te formuleren om de variabelen van de TPB te meten. De items zijn aangepast om de onderzoeksvragen aangaande ontwikkelingswerk te beantwoorden. Wederom is er gebruik gemaakt van een 7 punt Likertschaal. Ter controle worden de variabelen leeftijd, inkomen en geslacht meegenomen.

3.4 Dataverzameling en data-entry

Data zijn verzameld middels vragenlijsten (met SurveySwap.nl) . Na het uitvoeren van enkele pilotvragenlijsten (en de benodigde aanpassingen) is via e-mail de onderzoeksgroep van het COS en de persoonlijke mailingslijst verzocht aan een internetvragenlijst mee te werken. De vragenlijst bestond over het algemeen uit gestructureerde (gesloten) antwoordcategorieën. Afgeronde vragenlijsten zijn direct opgeslagen in een database (Excel) welke gemakkelijk aan het data analyseprogramma SPSS konden worden gekoppeld. Deze methode met internetvragenlijsten is sneller en minder arbeidsintensief. Bovendien wordt de kans op menselijke fouten bij het invoerproces vermeden. De internetvragenlijst wordt door velen dan ook gezien als surveymethode van de toekomst (Cole, 2005).

3.5 Analyse plan

De verschillende items die samen één van de factoren van de TPB meten zijn samengenomen. Op deze manier ontstonden er nieuwe variabelen waarmee in de verdere analyse gerekend kon worden. Met behulp van een multipele regressie analyse is gekeken welke van de drie determinanten (de attitude van mensen met betrekking tot doen of doneren aan ontwikkelingswerk, de waargenomen subjectieve norm van mensen met betrekking tot doen of doneren aan ontwikkelingswerk en de waargenomen controle over gedrag van mensen met betrekking tot doen of doneren aan ontwikkelingswerk (als gevolg van het bekijken van Road2Reality) de gedragsintentie van het doen of doneren aan ontwikkelingswerk voorspelden. Met een regressieanalyse wordt gekeken wat de invloed van de intentie om aan ontwikkelingswerk te doen of doneren is op het daadwerkelijke gedrag met betrekking tot het doen of doneren aan ontwikkelingswerk. Met behulp van t-toetsen is bepaald of dat het bekijken van Road2Reality een invloed heeft gehad op de kennis, betrokkenheid en de determinanten van de TPB.

Meer weten? Check dan onze:

Over het opstellen van een onderzoeksmethode is een hoop te vertellen, en er zijn een aantal punten waar je op dient te letten. Kijk daarom na het voorbeeld hier voor een uitgebreide uitleg te krijgen over hoe een onderzoeksmethode volgens de richtlijnen in elkaar steekt.

Meer weten? Check dan onze:

Kijk of jij met je huidige kennis over het onderzoek in staat bent om een onderzoeksmethode te vormen. Een voorbeeld geeft vooral duidelijkheid over vorm en structuur, dingen die erg belangrijk zijn in het maken van een onderzoek aan een instituut. Hier zijn namelijk een aantal standaard verplichte richtlijnen voor (naast de individuele en persoonlijke preferenties). Ben jij er nog niet toe in staat om deze te vormen, kun je altijd met ons contact opnemen.

Meer weten? Check dan onze:

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

De weg naar afstuderen weer vinden

De weg kwijt in je scriptie? Had jouw begeleider of opdrachtgever net zo goed Chinees kunnen praten? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het schrijven van je scriptie betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende scriptiedeadline zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding