Hulp nodig met de discussie en aanbevelingen?

Kosteloze kennismaking

Wat hoort er in een discussie sectie?

Hieronder vind je een voorbeeld van een discussie. In je discussieparagraaf dient het accent te liggen op de relaties tussen de resultaten en de hypothesen waar het onderzoek mee startte. Het is de bedoeling dat je antwoord geeft op de vraag of de hypothesen wel of niet bevestigd zijn. Vervolgens is het de bedoeling dat je verklaart waarom je denkt dat de hypothesen bevestigd/verworpen zijn. Het is dan ook de bedoeling dat je je bevindingen verbindt met resultaten uit eerder onderzoek. Dit is de enige plek in je onderzoek waar er ruimte is voor je eigen mening.

Verder geef je in je discussie aan wat de voornaamste tekortkomingen in je onderzoek zijn. Hierbij moet je je beperken tot die gebreken die een belangrijke invloed op de resultaten zouden kunnen hebben. Ten slotte schenk je aandacht aan de maatschappelijke en/of theoretische relevantie van je onderzoek. Geef aan wat er met je resultaten kan worden gedaan en welk vervolgonderzoek logischerwijs kan voortvloeien uit jouw resultaten.

Discussie en aanbevelingen

Naar aanleiding van het televisieprogramma Road2Reality is dit onderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in het effect van Road2Reality op de kennis, betrokkenheid, attitude en het gedrag van de kijkers met betrekking tot ontwikkelingswerk. De “Theory of planned behavior” (Ajzen, 2005) is in dit onderzoek als theoretisch model gebruikt om de effecten van het televisieprogramma te toetsen aangaande ontwikkelingswerk. Algemeen valt op dat de respondenten Road2Reality positief evalueren. Respondenten vinden het televisieprogramma leuk, interessant, aansprekend en informatief. De algemene tendens van de resultaten is dan ook positief. Respondenten hebben na het bekijken van Road2Reality significant meer kennis over de millenniumdoelen en hebben een significant hogere waargenomen subjectieve norm. Voor betrokkenheid bij ontwikkelingswerk is een marginale significante stijging zichtbaar. Voor de overige variabelen in het onderzoek, kennis, attitude, waargenomen gedragscontrole en intentie is geen significant verschil gevonden, toch is er bij elk van deze variabelen een positieve trend zichtbaar. Dat niet voor alle variabelen een significante stijging is gevonden wil echter absoluut niet zeggen dat het televisieprogramma niet effectief is geweest. Haug (2004) stelt namelijk dat het erg lastig is om een verandering in de onderliggende factoren van het gedrag vast te stellen. Zonder dat er veranderingen in onderliggende factoren optreden kunnen er zich echter wel veranderingen in het concrete gedrag voordoen.

Het TPB model, dat gekozen is om de gedragsintentie te verklaren, blijkt de juiste keuze te zijn geweest. De determinanten van de TPB blijken significante voorspellers te zijn van de intentie om aan ontwikkelingswerk te doen of te doneren. Voordat de respondenten Road2Reality hebben bekeken, voorspellen attitude en waargenomen subjectieve norm 59% van de variatie van de gedragsintentie (gedragscontrole heeft geen significant effect). Na het bekijken van Road2Reality wordt zelfs 68% van de variantie in gedragsintentie verklaard door attitude, waargenomen subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole. Uit de analyse komt ook naar voren dat attitude de belangrijkste voorspeller is voor de gedragsintentie gevolgd door waargenomen gedragscontrole en waargenomen subjectieve norm. Voor na het bekijken van Road2Reality kan 74% van de variantie van gedragsintentie verklaard worden door ook betrokkenheid toe te voegen aan het model. Hieruit blijkt dat de TPB een zeer geschikt model is om de intentie om aan ontwikkelingswerk te doen of te doneren, te verklaren.

Dit onderzoek zegt iets over de lange termijn effecten van Road2Reality op de variabelen en niet over de korte termijn effecten net na de uitzending. De variabelen zijn bij dit onderzoek gemeten middels vragenlijsten. Deze zijn voor de eerste uitzending van Road2Reality en in de week na de laatste uitzending verspreid. De meting heeft dus niet direct na een uitzending van Road2Reality plaatsgevonden. Doordat er een tijdsperiode zit tussen het bekijken van Road2Reality en het meten van de variabelen kan worden aangenomen dat de gevonden resultaten iets zeggen over de verandering op de lange termijn van de variabelen. Het zou dus tevens zo kunnen zijn dat de resultaten anders waren geweest als er direct na het bekijken was gemeten.

5.2 Kanttekeningen en kritische reflectie

Met betrekking tot kennis kan niet worden vastgesteld dat respondenten na het bekijken van Road2Reality beter op de hoogte zijn van wat er aan ontwikkelingswerk wordt gedaan. Dit zou kunnen komen doordat er in de media de afgelopen tijd veel aandacht is besteed aan ontwikkelingswerk. Respondenten zouden daarom al dusdanig de mogelijkheid hebben gehad om informatie tot zich te nemen van wat er aan ontwikkelingswerk wordt gedaan, dat Road2Reality daar geen bijdrage aan heeft kunnen leveren. Ook is Road2Reality geen televisieprogramma met een educatieve insteek en heeft er dus geen directe manipulatie van de kennis plaatsgevonden. Jongeren hebben hun visie over ontwikkelingswerk en de problematiek in een ontwikkelingsland gegeven. Zij hadden niet de (specifieke) opdracht om de kennis van de kijkers te vergroten. Aangezien de respondenten wel aangeven meer kennis te hebben over de millenniumdoelen kan worden geconcludeerd dat Road2Reality een bijdrage heeft geleverd aan de algemene kennis over ontwikkelingswerk.

Op basis van deze resultaten kan niet worden geconcludeerd dat de respondenten meer betrokken zijn bij ontwikkelingswerk na het bekijken van Road2Reality. Er is echter wel een trend in de goede richting te zien. Dat het resultaat niet significant is zou kunnen komen door het relatief kleine aantal respondenten. Wederom betreft het geen directe manipulatie van betrokkenheid. Ook zijn respondenten, voor ze Road2Reality hebben gezien, al veelvuldig in aanraking geweest met televisieprogramma’s die iets te maken hebben met ontwikkelingswerk of op een andere manier in aanraking geweest met ontwikkelingswerk. Het zou dus kunnen zijn dat de betrokkenheid van de respondenten al voor een groot gedeelte gevormd was, voordat ze Road2Reality hebben bekeken. Dit zou vooral kunnen gelden voor de onderzoeks-groep die voorzien was vanuit het COS. Deze mensen hebben zich vrijwillig opgegeven. Het zou kunnen zijn dat deze mensen wilden meewerken aan het onderzoek, omdat ze betrokken waren bij ontwikkelingswerk. In dat geval zou er sprake zijn van een selectiebias omdat mensen die erg betrokken waren bij het onderwerp ontwikkelingswerk zichzelf hebben geselecteerd voor het onderzoek. Hierdoor zou de verandering in betrokkenheid als gevolg van Road2Reality relatief klein uit kunnen vallen, terwijl in werkelijkheid het effect wellicht groter is.

Uit de resultaten is niet naar voren gekomen dat respondenten, na het bekijken van Road2Reality, een positievere attitude of een hogere waargenomen gedragscontrole hebben dan daarvoor. Dit zou kunnen komen doordat zowel attitude als waargenomen gedragscontrole voor Road2Reality al op relatief hoog niveau zaten. Er zou dus sprake kunnen zijn van een plafond effect. Bestudering van de gemiddelden laat inderdaad zien dat het plafond effect een plausibele verklaring zou kunnen zijn, aangezien de respondenten aangaven een behoorlijk positieve attitude en sterk gevoel van gedragscontrole te hebben (beide gemiddelden lagen aanzienlijk hoger dan het middenpunt van de schaal). Tevens zou het kunnen zijn dat de attitude en gedragscontrole voor het bekijken van Road2Reality al gevormd waren. Volgens Bassili (1996), Petty en Krosnick (1996) zijn sterke attitudes resistent tegen veranderingen. In dat geval zouden eventuele veranderingen minimaal kunnen zijn. Deze bevindingen komen overeen met Stead et al. (2004). Zij vonden in hun onderzoek geen grote veranderingen in attitude, waargenomen subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole. Ook hier geldt dat er sprake zou kunnen zijn van een selectie bias. Voor de waargenomen subjectieve norm is echter wel een significante stijging gevonden. In tegenstelling tot attitude en waargenomen gedragscontrole liggen de scores bij waargenomen subjectieve norm voor het bekijken van Road2Reality minder hoog waardoor deze eerder een stijging zou kunnen laten zien. Een andere reden dat er wel een significant effect voor norm is gevonden, is dat media hier een directe invloed op zou kunnen hebben. In een onderzoek van Chan (1998) naar de invloed van (massa)media op milieubewust gedrag wordt hiermee overeenkomstig beweerd dat deze media vooral gebruikt worden door mensen als een informatiebron voor de sociale norm.

Implicaties voor vervolgonderzoek en aanbevelingen

Zoals reeds eerder is gesteld, is het lastig om een verandering in de onderliggende factoren van gedrag vast te stellen (Haug, 2004). Het is daarom aan te raden gebruik te maken van een substantieel grotere steekproef, aangezien de eventuele effecten relatief klein kullen zijn. Om ook de selectiebias tegen te gaan zou deze steekproef uit een willekeurige populatie moeten worden getrokken. Tevens zou er gekeken moeten worden naar de korte termijn effecten van Road2Reality, bijvoorbeeld tijdens of net na de uitzending. Toekomstig onderzoek zou zich ook kunnen richten op concreet gedrag, en hoe mensen hun intentie omzetten in concreet gedrag om aan ontwikkelingswerk bij te dragen. Hierbij zou Road2Reality ook een grote rol kunnen spelen door als link te fungeren tussen intentie en gedrag, bijvoorbeeld door mensen expliciet de mogelijkheid te geven een bijdrage te leveren aan de thema’s in en tijdens de uitzending. In één van de uitzendingen was bijvoorbeeld een koffiemolen, die de lokale bevolking gebruikt voor de koffieproductie, kapot gegaan. Door de kijkers de mogelijkheid te geven, d.m.v. een sms, een bijdrage te leveren aan het aanschaffen van een nieuwe koffiemolen voor het dorp, wordt de kijkers de mogelijkheid geboden om de eventuele intentie van dat moment om te zetten in concreet gedrag. Op praktisch gebied zou dan gekeken kunnen worden op welke manier de intentie van mensen om aan ontwikkelingswerk bij te dragen het beste omgezet kan worden in concreet gedrag.

Mensen komen heden ten dage op veel verschillende manieren in aanraking met ontwikkelingswerk. Road2Reality heeft op een andere manier een beeld van ontwikkelingswerk gegeven door jongeren op hun eigen manier, hun visie over ontwikkelingswerk in een land te geven. Respondenten evalueren Road2Reality positief en ook al zijn niet alle gevonden verschillen significant, de algemene tendens in het onderzoek is dat mensen positiever ten opzichte van ontwikkelingswerk staan dan voor het bekijken van Road2Reality. Of Road2Reality op het uiteindelijke gedrag invloed heeft gehad valt op basis van dit onderzoek niet te zeggen, aangezien direct gedrag niet gemeten is. Dit onderzoek heeft zich echter wel op de voorspellers van gericht. De resultaten laten zien dat kijkers van het televisieprogramma Road2Reality hoog scoren op deze voorspellers. Dit geeft aan dat de grondstenen die nodig zijn voor het gedrag om aan ontwikkelingswerk te doen of te doneren wel aanwezig zijn. Het kan zijn dat Road2Reality via deze grondstenen toch een invloed zou kunnen hebben op het concrete gedrag, doordat mensen eerder de stap zullen maken van intentie naar concreet gedrag, simpelweg omdat ontwikkelingswerk meer is gaan leven na het bekijken van Road2Reality. Ook door te laten zien dat een (persoonlijke) bijdrage aan ontwikkelingswerk gewaardeerd wordt, zullen mensen gemotiveerd kunnen worden en blijven, om aan ontwikkelingswerk bij te dragen. Zolang er nog niet aan alle millenniumdoelen voldaan is, zal er behoefte zijn aan televisieprogramma’s zoals Road2Reality om mensen bewust te maken van het belang van ontwikkelingswerk.


Check ook voorbeeld: literatuurlijst.

Hoe kunnen wij jou verder helpen met de discussie en aanbevelingen?

Kom je er niet uit aan de hand van de voorbeelden? Trek dan aan de bel! Want wanneer je geen goede structuur hebt, zal je hier de rest van het traject last van hebben. Wij helpen dit voorkomen! Lees meer over persoonlijke begeleiding. Heb je al een deel van je scriptie geschreven en wil je graag feedback? Check dan onze feedback mogelijkheden! Je kan natuurlijk ook eerst kijken wat de ervaringen zijn van eerdere studenten die door ons zijn geholpen bij het afstuderen. Lees hier de reviews! Of Lees hier meer over de fases in de scriptiebegeleiding of onze werkwijze.

Stijn Loeber

Geschreven door:

Stijn Loeber
Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Klik hier
Waar loop jij vast met je scriptie? Klik hier
WhatsApp met ons!

Heb jij een vraag over de begeleiding? Stuur ons dan een WhatsApp bericht!


06-52044280
Zet de volgende stap in jouw scriptie

Zet de volgende stap in je scriptie!

Kom je er niet uit of zit je gewoon vast? Wij helpen je weer vooruit!
Stop met twijfelen, zet die volgende stap door het formulier in te vullen!

Zet de volgende stap met je scriptie!

Afstudeerbegeleider is onderdeel van Studiemeesters. Je wordt dan ook gebeld door Studiemeesters om een afspraak te maken voor een kosteloze en vrijblijvende kennismaking. Kunnen we je telefonisch niet bereiken? Dan mailen we je.

Wat kan Afstudeerbegeleider verder voor jou betekenen?

Wij hebben een begeleider die bij je past met wie jij één op één aan de slag gaat. We weten dat studenten een beperkt budget hebben dus houden we onze tarieven betaalbaar. Je bent in controle over je eigen proces doordat jij bepaalt wanneer je afspreekt met je begeleider. Daarnaast werken we met niet goed geld terug beleid!

Natuurlijk is de eerste stap om hulp te vragen voor je scriptie lastig terwijl je ook al veel aan je hoofd hebt met je scriptie. Daarom hebben we het maken van een afspraak makkelijk gemaakt. Vaak heb je dezelfde dag nog een afspraak! We zijn ook in de avond bereikbaar via whatsapp of 020 - 752 2702

Maak de volgende stap naar jouw afstudeermoment en vraag een vrijblijvende kennismaking aan!

Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Afstudeerbegeleider is onderdeel van Studiemeesters. Je wordt dan ook gebeld door Studiemeesters om een afspraak te maken voor een kosteloze en vrijblijvende kennismaking. Kunnen we je telefonisch niet bereiken? Dan mailen we je.